понеделник, 30 януари 2012 г.

Данъчен календар за АПРИЛ 2012.

До 10-ти април:
ЗДДФЛ
Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през месец март за доходи от трудови правоотношения и за доходи от друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ.
Внасяне от платеца на дохода на авансовия данък, удържан през месец март за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество.
ЗКПО
1. Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено.
ЗСВОТС
Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за месец март 2012 г.
Подаване на Уведомление за неподаване на месечни декларации съгл. чл.21, ал. 1 от ЗСВОТС за март 2012 г.
До 14-ти април:
ЗДДС
Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период – месец март.
Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл 21, ал. 2 от ЗДДС /включително получените авансови плащания/, с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец март.
До 15-ти април:
ЗДДФЛ
1. Внасяне на авансовия данък за първото тримесечие на 2012 г. от лица, придобили доходи от стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, когато платеца на доходите не е задължен да удържа и внася данъка.
2. Деклариране и внасяне на окончателните данъци по глава шеста от ЗДДФЛ за първо тримесечие на 2012 г. от лицето, придобило дохода.
ЗКПО
Внасяне на данъка върху приходите за месец март от бюджетните предприятия.
Месечните авансови вноски за корпоративния данък за април по Закона за корпоративното подоходно облагане.
Тримесечните авансови вноски за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за месец март: представителни разходи, свързани с дейността; социалните разходи, предоставени в натура; разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.
Внасяне на алтернативен данък по чл.226, чл.234 и чл.241 от ЗКПО върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, начислени през месец март.
Деклариране и внасяне на данъка за предходното тримесечие по ЗКПО върху хазартната дейност с хазартни игрални автомати, съоръжения за осъществяване на залагания върху резултати от надбягвания с коне или кучета, рулетка и други хазартни съоръжения в игрално казино.
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец март
Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец март
До 20-ти април:
ЗКПО
Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.
ЗДДС
1. Регистрирано лице по реда на глава осемнадесета от ЗДДС (облагане на доставки на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в общността) подава справка-декларация за доставки на услуги, извършвани по електронен път за предходното календарно тримесечие и внася дължимия данък
До 30-ти април:
ЗМДТ
1. Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за второ тримесечие на 2011 г.
2. Плащане на данъка върху недвижимите имоти за цялата 2011 г. с отстъпка от 5 на сто.
3. Плащане на данъка върху превозните средства за цялата 2011 г. с отстъпка от 5 на сто.
ЗКПО
1. Деклариране и внасяне на данъците при източника по ЗКПО.
2. Внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за месец март.
ЗДДФЛ
Подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходи придобити от физическите лица през 2011 г. и внасяне на дължимия по декларацията данък.
Ползване на 5 на сто отстъпка върху внесената до 30 април част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2011 г. от лицата, подали декларацията по електронен път в същия срок.
Внасяне от платеца на дохода на окончателните данъци за начислени/изплатени доходи по глава шеста от ЗДДФЛ.
Деклариране от платеца на дохода на окончателните данъци за начислени/изплатени доходи по глава шеста от ЗДДФЛ.
Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през март са направени само частични плащания.
6. Подаване на Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица през 2011 г.
ЗДЗП
1. Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходния месец.
2. Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от ЗДЗП за предходното тримесечие.

Данъчен календар за МАРТ 2012.

До 10-ти март:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през месец февруари за доходи от трудови правоотношения, и за доходи от друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ.
2. Внасяне от платеца на дохода на авансовия данък, удържан през месец февруари за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество.
ЗКПО
Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено.
ЗСВОТС
Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за месец февруари 2012 г.
Подаване на Уведомление за неподаване на месечни декларации съгл. чл.21, ал. 1 от ЗСВОТС за февруари 2012 г.
До 14-ти март:
ЗДДС
Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период – месец февруари.
Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл 21, ал. 2 от ЗДДС /включително получените авансови плащания/, с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец февруари.
До 15-ти март:
ЗКПО
Месечните авансови вноски за март за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
Внасяне на данъка върху приходите за месец февруари от бюджетните предприятия.
Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за месец февруари: представителни разходи, свързани с дейността; социалните разходи, предоставени в натура; разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.
Внасяне на алтернативен данък по чл.226, чл.234 и чл.241 от ЗКПО върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, начислени през месец февруари.
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец февруари
2. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец февруари
До 20-ти март:
ЗКПО
1.Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.
До 31-ви март:
ЗКПО
Подаване на годишна данъчна декларация и внасяне на дължимия годишен корпоративен данък за 2011 г.
Подаване на годишната данъчна декларация за 2011 г. от бюджетните предприятия и внасяне на данъка от корекцията на месечната данъчна основа.
Подаване на годишната данъчна декларация за 2011 г. от лицата, извършващи морско търговско корабоплаване, които за дейността си от опериране на кораби вместо с корпоративен данък се облагат с данък върху дейността от опериране на кораби.
Подаване на годишната данъчна декларация за 2011 г. от организаторите на хазартни игри за данъка върху помощните и спомагателните дейности по смисъла на Закона за хазарта.
Внасяне на данъците при източника по ЗКПО.
Внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за месец февруари.
ЗДДФЛ
Внасяне от платеца на дохода на окончателните данъци за начислени/изплатени доходи по глава шеста от ЗДДФЛ.
Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през февруари са направени само частични плащания.
ЗДЗП
Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходния месец.

Данъчен календар за ФЕВРУАРИ 2012.

До 5-ти февруари:
ЗДДФЛ
1. Издаване на служебна бележка по чл. 45 от ЗДДФЛ на работниците/служителите, когато разликата между годишния данък за доходите от трудови правоотношения и авансово внесения не е удържана/възстановена до 31 януари 2012 г.
До 10-ти февруари:
ЗДДФЛ
Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през месец януари за доходи от трудови правоотношения, и за доходи от друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ.
Внасяне от платеца на дохода на авансовия данък, удържан през месец януари за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество.
Внасяне от работодателя по основното трудово правоотношение към 31 декември 2011 г. на данъка, удържан при годишното облагане на доходите от трудови правоотношения по реда на чл. 49, ал. 5 от ЗДДФЛ.
Ползване на 5 на сто отстъпка върху внесената до 10 февруари част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2011 г. от лицата, подали декларацията в същия срок.
ЗКПО
Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено.
ЗСВОТС
Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за месец януари 2012 г.
Подаване на Уведомление за неподаване на месечни декларации съгл. чл.21, ал. 1 от ЗСВОТС за януари 2012 г.
До 14-ти февруари:
ЗДДС
Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период – месец януари.
Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС /включително получените авансови плащания/, с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец януари
До 15-ти февруари:
ЗКПО
1. Месечните авансови вноски за февруари за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
2. Внасяне на данъка върху приходите за месец януари от бюджетните предприятия.
Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за месец януари: представителни разходи, свързани с дейността; социалните разходи, предоставени в натура; разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.
Внасяне на алтернативен данък по чл.226, чл.234 и чл.241 от ЗКПО върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, начислени през месец януари.
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец януари
2. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец януари
До 20-ти февруари:
ЗКПО
Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.
До 29-и февруари:
ЗКПО
Внасяне на данъците при източника по ЗКПО.
Внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за месец януари.
ЗДДФЛ
Внасяне от платеца на дохода на окончателните данъци за начислени/изплатени доходи по глава шеста от ЗДДФЛ.
Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през януари са направени само частични плащания.
ЗМДТ
1. Подаване на декларация по чл. 17, ал. 1 от ЗМДТ от предприятия при промяна на отчетната стойност на недвижими имоти, настъпила към 31.12 на предходната година.
ЗДЗП
1. Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходния месец.

Данъчен календар за ЯНУАРИ 2012.

ЗДДФЛ
До 10-ти януари:
Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през месец декември 2011 г. за доходи от трудови правоотношения и за доходи от друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ.
2. Издаване от работодателите и предоставяне на работниците/служителите на служебна бележка по чл. 45 от ЗДДФЛ за придобитите през годината облагаеми доходи и за удържания през годината данък за правоотношения по § 1, т. 26, б. „и” от ЗДДФЛ, както и когато работодателите не са работодатели по основното трудово правоотношение на лицата към 31 декември 2011 г.
ЗКПО
Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено.
ЗСВОТС
Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за месец декември 2011 г.
Подаване на Уведомление за неподаване на месечни декларации съгл. чл.21, ал. 1 от ЗСВОТС за декември 2011 г.
До 14-ти януари:
ЗДДС
Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период – месец декември на 2011 г.
Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС /включително получените авансови плащания/, с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец декември на 2011г.
До 15-ти януари:
ЗКПО
Месечните авансови вноски за януари за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
Внасяне на данъка върху приходите за месец декември 2011 г. от бюджетните предприятия
Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за месец декември 2011 г.: представителни разходи, свързани с дейността; социалните разходи, предоставени в натура; разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.
Внасяне на алтернативен данък по чл.226, чл.234 и чл.241 от ЗКПО върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, начислени през месец декември 2011 г.
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец декември 2011 г.
2. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец декември 2011 г.
ЗДДФЛ
Деклариране и внасяне на окончателните данъци по глава шеста от ЗДДФЛ за четвърто тримесечие на 2011 г. от лицето, придобило дохода.
До 20-ти януари:
ЗКПО
Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.
ЗДДС
1. Регистрирано лице по реда на глава осемнадесета от ЗДДС (облагане на доставки на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в общността) подава справка-декларация за доставки на услуги, извършвани по електронен път за предходното календарно тримесечие и внася дължимия данък
До 31-ви януари:
ЗКПО
Деклариране и внасяне на данъците при източника по ЗКПО.
Внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за месец декември 2011 г.
ЗДДФЛ
Деклариране и внасяне от платеца на дохода на окончателните данъци за начислени/изплатени доходи по глава шеста от ЗДДФЛ.
Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през декември 2011 г. са направени само частични плащания.
Изчисляване на годишна данъчна основа и определяне на годишен размер на данъка за доходите от трудови правоотношения от работодатели, които към 31 декември 2011 г. са работодатели по основно трудово правоотношение, както и издаване от тях на служебна бележка по чл. 45 от ЗДДФЛ при поискване от лицата.
ЗМДТ
1. Подаване на декларация по чл. 61н ЗМДТ за облагане с окончателен годишен /патентен/ данък за 2011 г.
2. Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за първо тримесечие на 2011 г. Лицата, които до 31 януари са заплатили пълния размер на окончателния годишен (патентен) данък, ползват отстъпка от 5 на сто.
3. Определяне на размера на данъка върху недвижимите имоти, таксата за битови отпадъци и туристическия данък от общинските съвети за 2011

неделя, 29 януари 2012 г.

Мария Рийш с първа победа за Световната купа през сезона.

Мария Рийш спечели първа победа за Световната купа през този сезон, след като победи в суперкомбинацията в Сен Мориц.
Линдзи Вон поведе в класирането за комбинацията преди обяд, след като победи в Супер-Г. Общото време на Рийш днес от двата старта е 2:08,41 мин, като изпревари с 0,03 сек Линдзи Вон.
Линдзи Вон е лидер в класирането за Световната купа и водеше преди втората дисциплина с 0,23 сек, но в слалома остана едва 4-та с голямо изоставане, което се оказа решаващо.
Никол Хосп е трета с общо време 2:08,92 мин изпреварвайки сънародничката си Елизабет Гьоргъл с 2:09,22 мин и Тина Мазе с 2:09,40.
В генералното класиране за Световната купа начело е Вон с 1250 точки, пред Мазе с 863 и Рийш с 696.
Следващите стартове са другия уикенд в Гармиш-Партенкирхен, спускане и Супер-Г.

Линдзи Вон спечели осмата си победа за Световната купа в Сен Мориц.

Линдзи Вон спечели осмата си победа за Световната купа в Сен Мориц.Линдзи Вон спечели осмата си победа за Световната купа през сезона. Тя триумфира убедително в спускането в Сен Мориц след много добро каране.
Швейцарският курорт се оказва много успешен за нея, тъй като тя спечели суперкомбинацията в петък. Ако успее да стигне до първото място и в комбинацията в неделя, Вон ще запише 50-ата си победа за Световната купа.
Американката, която е олимпийска шампионка в спускането, завърши за 1:43,65 мин. Вон изпревари с впечатляващите 1,42 секунди носителката на Световната купа Мария Рийш от Германия. Третото място зае Тина Вайратер от Лихтенщайн ( 1,47 сек).

събота, 28 януари 2012 г.

Принцът на Монако Н.В. Албер II няма да дойде в Банско и тази година.

=

За втора поредна година Принцът на Монако Н.В. Албер II пропуска Банско и България.
Предполага се че,лошото време и код червено в България е възпрепятствало идването на държавния глава,въпреки че се посочват други причини.
Прословутата лоша организация на почистване на пътищата в предишни критични ситуации би възпряло всяка администрация да организира пътуване на държавник от такъв ранг.
Принцът на Монако Н.В. Албер II няма да дойде в Банско, съобщиха от БФ по ски, където са получили официално писмо от администрацията на княжеството. Специалният гост трябваше да присъства на ски състезанието на своята благотворителна асоциация Star Team for Children MC, която събира средства за студенти и ученици сираци.
За втора поредна година обаче неотложни ангажименти попречиха на визитата му. Организаторите на шоуто бяха подготвили за високия гост посрещане на стадиона „Свети Петър” в Банско, където той трябваше да кацне с хеликоптер.

.

петък, 27 януари 2012 г.

Кашлянето предпазва от сърдечен удар. Басовата кашлица помага и за пресичане на аритмия.

При сърдечен удар,човек може да си помогне сам, до пристигане на помощ. Достатъчно е при първите симптоми на сърдечен удар човек да започне усилено да кашля!
Понякога пресича напълно проблемите,когато са по-леки.
За да се запази нормалният приток на кръв към сърцето и главния мозък при кратковременното спиране на сърцето, е необходимо единствено силно да се кашля. Провокираните от кашлянето резки промени в напрежението на гръдния кош поддържат кръвообращението във вените и артериите, замествайки частично работещото сърце, и позволяват на човека да преживее онези няколко скъпоценни минути до идването на линейката.
Важно е също така пациентите от рисковите групи да бъдат приучени да кашлят правилно: като започнат с едно кашляне на 1-2 секунди, групирани в серия от по пет кашляния.
Басовата кашлица помага и за пресичане на внезапно възникнала аритмия.
Най-добре да се научите да кашляте по-басово,в по-ниските звукови диапазони.
Разбира се кашлицата не е панацея,но в някои случаи помага.

четвъртък, 26 януари 2012 г.

България -"Код червено". Изключително опасно време. На места снегът вече е достигнал до 2 метра.Код червено означава, че времето е много опасно. Очакват се метеорологични явления с изключителна интензивност.
Възможни са големи щети.
Явленията може да заплашват живота в голяма част на населението. При код червено е задължително да се следват разпорежданията и всички съвети, дадени от властите.
Населението трябва да е готово за извънредни мерки.
Бедствено положение е обявено в Своге, Годеч и Ловеч.
Според прогнозите валежите няма да спрат до 2:00 часа през нощта на 27.01.2012.
Тежко е положението и в Смолян и Разград, където има населени места без ток и вода. 304 населени места са без електроснабдяване.
Няма да се допуска МПС-та без вериги да се движат по пътищата.
На територията на цялата страна се забранява движението на ТИР-ове над 10 тона.
На границите на страната също няма да бъдат допускани тежкотоварни автомобили. Забраната важи само за камиони над 10 тона, тя не важи за автобуси и автомобили.
Най-усложнена е ситуацията в Русенско - силен вятър, снегонавявания, преспи от повече от метър, на практика градът е изолиран.
Затворени са пътищата към София, Варна и Кубрат. От 23:00 часа снощи е затворена и границата ни с Румъния заради код червен. Още на южната ни граница се спират транзитните тежкотоварни автомобили, за да не се създават задръствания.
Да не се пътува, освен ако не е много наложително.
Сложна е обстановката на пътя за Банско в района на прохода Предел. Забранено е движението на товарни автомобили с ремаркета и полуремаркета. Леките автомобили трябва да се движат с вериги.
Летището в Пловдив бе отворено в 10 часа сутринта. Аерогарата в Бургас работи нормално. В София летището беше затваряно през нощта на няколко пъти, но е творено в 9:30 часа.
През почивните дни ще стане много студено - с температури до минус 10, минус 15 градуса.

ПРЕГЛЕД: Снежен кошмар. България спря автомобилния трафик между Турция и Гърция и Румъния.

вторник, 24 януари 2012 г.

Номинациите за наградите Оскар 2012. Глен Клоуз срещу Мерил Стрийп. Джордж Клуни срещу Брад Пит.

Калин Георгиев и Ваньо Танов вън от властта?

11 номинации има филмът на Мартин Скорсезе "Изобретението на Хюго", плътно следван от "Артистът" на Мишел Азанавицио - с 10 номинации,а "Хари Потър и Даровете на Смъртта: Част 2" ще се бори за награда в 3 категории.
Дженифър Лорънс и президентът на Академията Том Шерак представиха в Бевърли Хилс тазгодишните номинации за наградите Оскар.
Глен Клоуз и Мерил Стрийп излизат една срещу друга в битката за Оскар.
Номинациите за най-добър филм са за "Артистът", "Изобретението на Хюго", "Потомците", "Ужасно силно и адски близо", "Южнячки", "Боен кон", "Полунощ в Париж", "Дървото на живота", "Кешбол".
Номинациите за главна мъжка роля са номинирани Джордж Клуни, Жан Дюжарден, Гари Олдман, Демиан Бишир и Брад Пит.
За наградата за най-добра главна женска роля ще се борят Глен Клоуз, Виола Дейвис, Руни Мара, Мерил Стрийп и Мишел Уилямс.
Номинациите за поддържаща мъжка роля ще се състезават Кенет Брана, Джона Хил, Ник Нолти, Кристофър Плъмър и Макс фон Сюдов,а за поддържаща женска роля са Беренис Бежо, Джесика Частейн, Мелиса Макарти, Джанет Мактиър и Октавия Спенсър.
Церемонията за връчване на наградите "Оскар" ще се състои на 26 февруари.

Ким Клайстерс свали Вознячки от първото място и се класира за полуфинал на Australian Open.

Ким Клайстерс победи световната номер 1 Каролин Вознячки с 6:3, 7:6 (4) и по този начин свали съперничката си от първото място в световната ранглиста. Белгийката се нуждаеше от 105 минути, за да се класира за втори пореден и общо седми полуфинал на Australian Open.
В 16-ия си полуфинал на турнир от Големия шлем Клайстерс ще се изправи срещу световната номер 3 -Азаренка.
Сблъсък на "Род Лейвър арина" ясно показа разликата в класите между двете тенисистки, като Клайстерс доминираше почти през целия двубой и единствено колебливата й игра при опитите да затвори двата сета я лиши от далеч по-лесна победа.
Втора поредна година Клайстерс сваля Вознячки от световния връх.
През февруари 2011 г. двете си размениха първото място само за седмица, а сега ранглистата на WTA ще има нов лидер - за първи път Петра Квитова или Виктория Азаренка, или за пети път Мария Шарапова.
Азаренка обърна мача си срещу осмата в схемата Радванска след загубен първи сет, но след това наложи абсолютна доминация на корта.

петък, 20 януари 2012 г.

Назрява война между интернет обществата и носителите на авторските права.

+
Правителствата добре да си помислят,преди да застанат на грешната страна и по-добре да преосмислят и съществено да намалят до граници считани за разумни от обществата на правилата и законодателствата на държавите за авторските права и интелектуалната собственост.

По искане на американските власти затворен един от най-големите интернет сайтове Megaupload.com, където потребителите споделяха файлове с видео и аудио. Неговите собственици са били арестувани, те са обвинени в нарушаване на авторски права съобщи американското министерство на правосъдието.
Обвиненията са за увреждане на притежателите на правата върху интелектуалната собственост, най-малко $ 500 млн., и че собствениците на торен сайта са печелили, като публикували реклами, както и предлагали на потребителите такса за регистрация за допълнителни услуги като достъп до по-широк "репертоар" или висока скорост на изтегляне.
По искане на американските власти в Нова Зеландия, са били арестувани четирима високопоставени служители на компанията.
Може би най-популярният източник за търсене на специализирана информация в интернет Wikipedia излезе в 24-часова ефективна стачка в отговор на готвения в САЩ законопроект срещу пиратството в интернет- Stop Online Piracy Act (SOPA). .
Той цели борба с обменът на копия на продукти на американски компании зад граница.
Сериозни притеснения има и спрямо намерението да се създаде "черен списък от сайтове", в който да влиза всеки сайт, независимо американски или международен, който публикува пиратско съдържание.
Особено притеснително е,че някой си присвоява правото да определя дадено съдържание,като пиратско или не.
Това означава, че огромна част от интернет ще остане недостъпна за потребителите.
Очевидно обществото вече изисква съществени промени в правилата и законодателството за авторските права и интелектуалната собственост.
Освен Wikipedia срещу законопроекта се обявяват още Google, Facebook, Yahoo, Twitter, eBay, AOL.
Мрежата е взривена от протести и защита на торентите от обикновените потребители срещу разпоредбите на SOPA, защото противоречат на фундаменталните принципи на интернет и ще разрушат глобалната мрежа в сегашния й вид.
Войната е открита от старите технологични фирми, който произвеждат хардуер и софтуер членове на асоциациата BSA като Microsoft, Dell, Apple, Adobe, Intel, McAfee, Symantec и Sybase, представителите на медийния бранш, фармацевтични фирми и представителите на Търговската камара на САЩ.
Правителствата трябва добре да си помислят,преди да застанат на грешната страна и може би е време наистина да се преосмислят и съществено да се намалят до граници считани за разумни от обществата на правилата и законодателствата на държавите за авторските права и интелектуалната собственост.
+

четвъртък, 19 януари 2012 г.

Красимир Митов Нановски е обявен за общодържавно издирване.   За общодържавно издирване е обявен 53-годишният жител на с. Малорад, Врачанско, Красимир Митов Нановски, съобщиха от МВР.
По данни на съпругата му, която обезпокоена от неговото изчезване, потърсила помощ в полицията, мъжът е излязъл от дома им на 11 януари и не се прибрал до другата сутрин. На 12 януари е предприето диренето му на местно ниво, но след като не са открити данни за местопребиваването му, вчера той е обявен за национално издирване.
Мъжът е висок на ръст, пълен, с къса прошарена коса, овално лице и кафяви очи. Той е облечен с черно кожено яке, черен памучен панталон, тъмнокафява риза на светли райета, обут с черни кожени ботуши. Гражданите, които разполагат с допълнителна информация за Красимир Нановски могат да сигнализират на телефони:             092/692502                  092/692393      , 112 или в най-близкото поделение на МВР.

ПРЕГЛЕД: Стачка на миньорите от "Мини Марица-изток" -ден пети.

ПРЕГЛЕД: Стачка на миньорите от "Мини Марица-изток" -ден пети.

ПРЕГЛЕД: Изчезнало 18 годишно момиче.Издирва се 18 годишната Каролин Пламенова Кръстева от село Руска Бела, област Враца.

ПРЕГЛЕД: Изчезнало 18 годишно момиче.Издирва се 18 годишната Каролин Пламенова Кръстева от село Руска Бела, област Враца.

сряда, 18 януари 2012 г.

В Италия избухна газопровод, има ранени.

В северната част на Италия е имало експлозия на метан последвана от пожар. Най-малко десет души ранени, трима са в тежко състояние.
Инцидентът е станал на около 20 километра от град Ла Специя на Лигурската крайбрежие. Според очевидци, огънят започнал след експлозия.
В момента на взрива огънят се издигнал до 200 метра. От експлозията на метан са били напълно разрушени две къщи.
В района в близост до тръбопровода, се чувствала силна миризма на газ. На мястото на експлозията се образувал кратер дълбок 8 метра и 25 метра в диаметър.
Трима души са били ангажирани с поддръжката на газопровода в момента на експлозията наблизо.
Те са претърпели изгаряния и са откарани в болницата в Пиза.
Един от тях с изгаряния над 80% от тялото е в критично състояние.
Експлозията възникнала по време на ремонта на газова компания.
Както се съобщава от компанията, за два дни без доставките на газ остават четири съседни населени места.
В шест града в близост местните власти обявиха затварянето на училищата в четвъртък.

Надал и Федерер се класираха за третия кръг на Australian Open,Цветана Пиронкова отпадна.

Цветана Пиронкова отпадна във втория кръг на Australian Open.
Тя загуби с 4:6, 4:6 от намиращата се с десет позиции зад нея Галина Воскобоева.
По този начин Пиронкова не успя да се класира за третия кръг в седмото си участие в Мелбърн, като в шест от тях отпадна във втория кръг.
Рафаел Надал и Роджър Федерер, се класираха за третия кръг на Australian Open. Двамата продължават без загубен сет, като швейцарецът дори не се наложи да излиза на корта.
Неговият съперник Андреас Бек от Германия се отказа от турнира заради болки в гърба. По този начин Федерер спази традицията никога да не отпада преди трети кръг в Мелбърн. Най-слабото му класиране е трети кръг при първите му две участия, а от 2004 г. насам не е отпадал по-рано от полуфиналите.
В същото време Рафаел Надал трябваше доста да се потруди, преди да победи завърналия се след контузия Томи Хаас. Германецът показа много добра игра и отстъпи пред световния номер 2 с 4:6, 3:6, 4:6 след 2 часа и 29 минути игра.

вторник, 17 януари 2012 г.

Настоящият и бившият главни мюфти са били сътрудници на Държавна сигурност.

.

Комисията по досиета оповести резултатите от проверката за принадлежност към структури на бившата Държавна сигурност на Мюсюлманско изповедание – главен мюфтия и членове на Висшия мюсюлмански съвет.
Главният мюфтия Мустафа Алиш Хаджи е бил агент на Държавна сигурност под псевдоним Андрей.
Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Мустафа Алиш Хаджи към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Сред членовете на Висшия мюсюлмански съвет принадлежност към ДС е установена и за Недим Хафъз Ибрахим Генджев и още пет човека.
.

17 януари 2012, вторник

11 митрополити на Светия синод са били агенти на ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ

.
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ
КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ
НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ
--------------------------------------------------------------------------------------

Р Е Ш Е Н И Е № 298/ 17.01.2012 г.

Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на основание чл. 26, ал. 1, т. 3 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия извърши проверка на лица по чл. 3, ал. 2, т. 6 – ръководителите и членовете на управителните органи на религиозни общности – Българска православна църква – патриарх и митрополити.
След като проучи и обсъди наличните материали Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
Р Е Ш И :
установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на следните лица:

Три имена Галактион Любенов Табаков
Дата на раждане 26.02.1949 г.
Място на раждане гр. Ветрен
Вербувал го служител о. р. Петър Хайтов на 23.09.1981 г., регистриран на 28.09.1981 г.
Ръководил го служител о. р. Петър Хайтов; о. р. Ангел Славчев; майор Кирил Котов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС; ДС, управление VІ-ІІІ-І
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент
Псевдоними Мишо
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; рег. дневник; писмо на НСЗК вх. № 3696/ 09.11.1990 г. с искане "да бъдат заличени от всички картотеки данните " за "Мишо".
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Старозагорски митрополит Галактион
Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители

Три имена Димитър Вълчев Топузлиев
Дата на раждане 11.11.1932 г.
Място на раждане с. Хасовица, обл. Смолян
Вербувал го служител о. р. Васил Иванов Вутов на 28.07.1972 г., регистриран на 15.08.1972 г.
Ръководил го служител о. р. Васил Иванов Вутов; о. р. Кирил Котов; о. р. Сашко Илиев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-III-III, управление VI-III-I
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Добрев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в работно дело IР-10494-2 тома; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Видински митрополит Дометиан

Три имена Иван Радионов Димов
Дата на раждане 10.05.1938 г.
Място на раждане с. Момково, обл. Хасково
Вербувал го служител Вербуван на 27.08.1980 г. г., регистриран на 05.09.1980 г., регистриран в ПГУ на 30.12.1982 г.; възстановен от о. р. Ангел Славчев на 16.11.1987 г., регистриран на 17.12.1987 г.
Ръководил го служител о. р. Александър Златарев; о. р. Иван В. Петров; о. р. Орлин Владиков; подп. Стефан Генев; о. р. Ангел Славчев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС; ДС, ПГУ-IV, управление VI-III-I
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник
Псевдоними Пенев; Германски
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5326; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4 – 2 бр.; писмо на НСЗК вх. № 3696/ 09.11.1990 г. с искане "да бъдат заличени от всички картотеки данните" за "Пенев".
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Плевенски митрополит Игнатий

Три имена Йоаникий Георгиев Неделчев
Дата на раждане 02.03.1939 г.
Място на раждане с. Пет могили, обл. Сливен
Вербувал го служител о. р. Н. Ганев на 17.02.1977 г., регистриран на 25.02.1977 г.; регистриран в управление VI от о. р. Кирил Котов на 18.08.1986 г.
Ръководил го служител о. р. Н. Ганев; о. р. Кирил Котов; о. р. Сашко Илиев Цветанов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС по линия на управление VI; ДС, управление VI-III-I
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Кирилиевич
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6 – 2 бр.; писмо вх. № 1018/ 27.02.1990 г. за унищожаване на личното и работното дело на "Кирилиевич"; писмо рег. № С 76/ 16.05.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-731 (Сл).
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Сливенски митрополит Йоаникий

Три имена Йорго Иванов Стефанов
Дата на раждане 10.10.1950 г.
Място на раждане с. Козаревец, обл. Велико Търново
Вербувал го служител о. р. Иван Стоянов Тотев на 06.11.1975 г., регистриран на 14.11.1975 г.
Ръководил го служител о. р. Иван Стоянов Тотев; майор Кирил Котов; о. р. Бойко Грозев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-В. Търново-ДС; ОУ на МВР-Ст. Загора-ДС; ДС, управление VI-III-I
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Ваньо
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 - 2 бр. и обр. 6; писмо на НСЗК вх. № 3696/ 09.11.1990 г. с искане "да бъдат заличени от всички картотеки данните" за "Ваньо"; протокол рег. № КА-28/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на работно дело IР-495 (В.Т.); протокол рег. № 61/ 22.05.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-999 (Ст.З.).
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Великотърновски митрополит Григорий

Три имена Йосиф Благоев Босаков
Дата на раждане 06.12.1942 г.
Място на раждане с. Славовица, обл. Пазарджик
Вербувал го служител кап. Кирил Иванов Котов на 19.12.1980 г., регистриран на 23.12.1980 г.; регистриран в ПГУ на 10.01.1983 г.
Ръководил го служител о. р. Кирил Иванов Котов; о. р. Сашко Цветанов; ст. лейт. Христо Атанасов Кожухаров; лейт. Димо Дичев; ст. лейт. Иван Жеков; ст. лейт. Иван В. Петров; ст. лейт. Орлин Владиков; подп. Стефан Генев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-III-I, ПГУ-IV
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник
Псевдоними Николов; Зографов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-31321 и в дело Ф1, а.е. 5759; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6
Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г.
Публична длъжност или публична дейност На САЩ, Канада и Австралия митрополит Йосиф

Три имена Калиник Райчев Александров
Дата на раждане 12.03.1931 г.
Място на раждане гр. Мъглиж
Вербувал го служител о. р. Иван Йорданов Йончев на 01.07.1968 г., регистриран на 06.07.1968 г.
Ръководил го служител о. р. Иван Йорданов Йончев; о. р. Тодор Димитров Тодоров; о. р. Иван Ст. Иванов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС; ОУ на МВР-Сливен-ДС; ДС, управление VI-III-III
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Рилски; Велко
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в работно дело IР-9982; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо на НСЗК вх. № 3696/ 09.11.1990 г. с искане "да бъдат заличени от всички картотеки данните " за "Велко".
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Врачански митрополит Калиник

Три имена Кирил Петров Ковачев
Дата на раждане 08.06.1954 г.
Място на раждане с. Царев брод, обл. Шумен
Вербувал го служител Регистриран в ПГУ на 29.06.1976 г.; възстановен от о. р. Кирил Котов на 01.06.1989 г., регистриран на 12.06.1989 г.
Ръководил го служител полк. Христо Кирилов Маринчев; о. р. Ив. Дечев; о. р. Цв. Станимиров; о. р. Кирил Котов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ, управление VI-III
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник; агент
Псевдоними Ковачев; Владислав
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 5869; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4 – 4 бр.; писмо на НСЗК вх. № 3696/ 09.11.1990 г. с искане "да бъдат заличени от всички картотеки данните" за "Владислав".
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Варненски и Великопреславски митрополит Кирил

Три имена Натанаил Иванов Калайджиев
Дата на раждане 16.11.1952 г.
Място на раждане с. Копривлен, обл. Благоевград
Вербувал го служител полк. Христо Кирилов Маринчев през м. април 1980 г., регистриран в ПГУ на 13.11.1980 г.
Ръководил го служител полк. Христо Кирилов Маринчев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХIV, ПГУ-II
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник
Псевдоними Благоев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 7038; рег. дневник; картони – обр. 1 - 4 бр. и обр. 3.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Неврокопски митрополит Натанаил

Три имена Симеон Димитров Костадинов
Дата на раждане 17.09.1926 г.
Място на раждане гр. Варна
Вербувал го служител Вербуван на 03.11.1964 г., регистриран на 11.11.1964 г.; регистриран в ПГУ на 17.02.1966 г.
Ръководил го служител майор Христо Кирилов Маринчев; подп. Иван Захариев; о. р. Живко Попов; о. р. Емил Александров; о. р. Кольо Трънков; полк. Любомир Коцев; о. р. Дяко Христозов Дяков; полк. Петко Ковачев; о. р. Петко Маринов Петков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VIII-III, ПГУ-IV, ПГУ-Х
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник
Псевдоними Христов; Торис
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 6738 – 27 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3 – 2 бр.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Западно- и Средноевропейски митрополит Симеон

Три имена Симеон Димитров Костадинов
Дата на раждане 17.09.1926 г.
Място на раждане гр. Варна
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил ДС, управление I
Документи, свързани с кариерното му развитие През м. ноември 1967 г. е назначен за оперативен работник от строго секретния щат на управление I. Псевдоними "Христов" и "Торис".
Публична длъжност или публична дейност Западно- и Средноевропейски митрополит Симеон

Три имена Симеон Николов Димитров
Дата на раждане 15.10.1945 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител майор Кирил Иванов Котов на 20.10.1983 г., регистриран на 24.10.1983 г.
Ръководил го служител майор Кирил Иванов Котов; кап. Ангел Славейков Славчев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-III-I
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Симеонов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-33284; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6
Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г.
Публична длъжност или публична дейност Русенски митрополит Неофит

Забележка: Проверката на ръководителите и членовете на управителните органи на Българската православна църква продължава.


Председател:
Евтим Костадинов Костадинов ................................
Зам. председател:
Орхан Ахмедов Исмаилов .....…………………
Секретар:
Румен Йорданов Борисов ..................................
Членове:
1. Апостол Иванов Димитров ……………………
2. Валери Георгиев Кацунов ....………………….
3. Георги Матеев Георгиев ...………………….
4. Екатерина Петкова Бончева …………………….
5. Татяна Колева Кирякова …………………….
6. Тодор Илиев Трифонов ……………………


17 януари 2012, вторник

понеделник, 16 януари 2012 г.

Морска катастрофа край бреговете на Италия и Албания в Адриатическо море.

Корабокрушение в Адриатическо море: близо до бреговете на Албания и Италия потъна танкерът "Одрин", след експлозия на борда съобщават албанските медии.
Плаващият под флага на Сиера Леоне турски танкер, построен през 1980 г. потъва на разстояние около 5 км от албанското пристанище Дуръс. Корабът заредил 3 хил. тона гориво и отплавал. Експлозия настъпила след известно време, когато танкер е бил далеч от пристанището.
От 15-членния екипаж от трима души са загинали - двама грузински моряци и капитана на танкера - гражданин на Азербайджан.В екипаж има граждани на Турция и Азербайджан.
По предварителни данни, предоставени от албански източници , причината за инцидента е експлозия не дегазирани танкове.
Танкерът Одрин -IMO 7704291, дедуейт 4112 тона, е построен през 1980 г., и е плавал под флага на Сиера Леоне,с оператор Saygi Denizcilik Ve Elektrik.

събота, 14 януари 2012 г.

Стачка на миньорите от "Мини Марица-изток".Опастност от енергийна криза в България и съседни държави.

Трите рудника в "Мини Марица-изток",които снабдяват с въглища 4 топлоцентрали, които произвеждат около 25% от електроенергията за страната спират производството. В дружеството работят около 7100 миньори, като над 6000 са дали писмена подкрепа на стачните действия.
В неделя - 15 януари в 10.00 ч. започва ефективната стачка в "Мини Марица-изток" ,които са държавна собственост.
Преговорите между синдикатите и ръководството на държавната компания завършиха без резултат. Не е постигнато споразумение по нито едно от исканията, изложени в стачната декларация.
За провала на преговорите потвърдиха и от ръководството на"Мини Марица-изток".
В началото на годината арбитражната комисия отсъди, че работниците имат право да стачкуват, стига да не застрашат производството на електричество,което е доста разтегливо определение.
Синдикатите смятат да стачкуват до успех,и да прехвърлят отговорността на ръководството,защото въглища могат и да се внасят.
Естествено вносът на такива количества въглища,в такъв срок (20 дни) е безумно скъпо и почти неизпълнимо.
Една от тезите на синдикатите е,че като се спре износа,електроенергията е достатъчна за България.
Стачката може да рефлектира върху съседните държави,за които в момента се изнася електроенергия.
На 9 януари ръководството на мините внесе иск в Окръжния съд в Стара Загора за обявяване на стачката за незаконна. В четвъртък съдът върна иска.
От предприятието предупредиха, че всеки ден ефективна стачка в "Марица-изток" ще струва между 1.6 и 1.8 млн. лева нереализирани приходи.
Топло-електрическите централи имат резерв по различни източници за 10-15 дни.
Днес повреда в електроцентралата с природен газ в Турция в Бурса остави без ток Истанбул, Сакаря, Коджаели, Текирдаг, Къркларели и Одрин или почти цялата северозападна част на страната. Не е известно каква точно е повредата.
Централната част на най-големия турски град Истанбул остана без електричество и без осветление са останали милиони хора.

14 януари 2012, събота14 януари 2012, събота

Финансовият свят е в колапс и паника. Standard & Poor понижи рейтингите на девет страни в еврозоната,включително Франция, Италия, Испания, Португалия,Малта, Словакия и Кипър.

13 януари 2012, петък


12-ия етап на рали Дакар. Стефан Петерханзел с Мини продължава да води.

При мотоциклетистите победител в 12-ия етап стана Марк Кома с КТМ, завършил с време 2:24:38 часа. На второ място, на 2:43 минути след победителя, е друг испанец Жоан Бареда Борт с Хускварна, а трети се нареди неговият сънародник Жорди Виладомс с КТМ.
В генералното класиране Кома е лидер с време 15:38:16, измествайки Сирил Деспре, който е втори за момента. На трето място е португалецът Елдер Родригес.
При автомобилистите в 12-ия етап спечели Роби Гордън от САЩ с Хамър, завършил с време 2:14:32 часа, пред руснака Леонди Новицкий с Мини и Жиниел де Вийерс с Тойота. В генералното класиране продължава да води Стефан Петерханзел от Франция с Мини. Неговото време 11:19:04 часа. Намиращият се на втора позиция Жоан Рома от Испания с Мини изостава на 20 минути след французина.
Пилотът на "Мини" Стефан Петерхансел трудно запази лидерската позиция в рали "Дакар", след като затъна в перуанските дюни по трасето на 12-ия етап. Французинът беше на път да загуби първото място, но извади късмет, след като същите проблеми сполетяха основния му преследвач и негов съотборник Нани Рома.
Следващия етап е отсечката от Наска до Писко.
Възникна грешка в тази притурка
Съдържанието на този сайт може да се използва при условията на Криейтив Комънс.

За контакти: yphalachev@gmail.com

Декларация за поверителност„Бисквитката“ DART на DoubleClick се използва от Google в рекламите, показвани в уебсайтовете показващите реклами от AdSense или участващите в одобрени от Google рекламни мрежи.
Когато гледате дадена реклама или кликнете върху нея, възможно е в браузъра Ви, да бъде поставена „бисквитка“.
Събраните данни от тези „бисквитки“ се използват за подпомагане на по-доброто показване и управление на рекламите в сайта или сайтовете на издателя, както и в цялата мрежа.
Доставчиците – трети страни, включително Google, използват „бисквитки“, за да показват реклами въз основа на предишните посещения на потребителите в уебсайта.
Използването на „бисквитката“ DART позволява на Google и нейните партньори да показват реклами на потребителите въз основа на посещенията им на Вашите и/или на други сайтове в интернет.
Потребителите могат да откажат използването на „бисквитката“ DART, като посетят страницата за отказване на рекламирането.